Home       About Us - Maka Anyị      Igbo Learning Books - Akwụkwọ Igbo      Contact Us
    Igbo Lessons - Ihe Ọmụmụ N'Igbo       Children's Page - Akụkụ Nke Ụmụaka      Photo Gallery        Newsletter     


Map of Igboland of Nigeria.
Learn Igbo Language (Text Hidden)
Click To Enlarge Image Above

   Below Are Some Igbo Books On Sale

Click To Purchase Book

Click To Purchase Book

Click To Purchase BookIgbo Lesson Page

*Do you know that the United Nations has warned that the Igbo language is in danger of dying?

   English -   Igbo Lesson Page (Lesson One)
   Igbo -   Ihe Ọmụmụ N'Igbo (Ihe Ọmụmụ Nke Mbụ

IGBO ALPHABET ( NKPỤRỤ EDEMEDE ASỤSỤ IGBO ) & PRONUNCIATION
( Pronounciation in Parentheses )

               A(Ah) B(Bee) CH(Chee) D(Dee)

               E(Ay) F(Fee) G(Gee) GB(Gbee)

               GH(Ghee) GW(Gwee) H(Hee) I(Ee)

               Ị(like i in ‘it’) J(Jee) K(Key)

               KP(Kpee) KW(Kwee) L(Lee) M(Mee)

               N(Nee) N? (Ngee) NW(Nwee)

               NY(Nyee) O(Oo) Ọ( like o in ‘rob’)

               P(Pee) R(Ree) S(See) SH(Shee)

               T(Tee) U(Uuu) Ụ(UH) V(Vee)

               W(Wee) Y(Yeh) Z(Zeh)PARTS OF SPEECH ( NKEJIASỤSỤ ):   Like English, Igbo has parts of speech. There are no less than twenty nine parts of speech. In this lesson, three of these parts of speech will be explained.1. THE NOUN ( AHA ):   A noun is a word used to name a person, place, thing, or idea-they are shown in italics below.

Noun       Aha (Examples: House/Ụlọ; dog/nkịta; mother/Nne; father/nna; food/nri; kindness/obiọma)

The house is too big                            Ụlọ a ebuka

The dog is cute                                    Nkịta ahụ mara mma

My mother is the best mom                 Nne m bụ nne kachasị

My father is rich                                  Nna m nwere ego

The food is tasty                                   Nri ahụ dị ụtọ

Mary shows kindness to everyone       Mary na-egosị onye ọbụla obiọma2. THE PRONOUN ( Nnọchiaha ):   The pronoun is used in place of a noun-they are shown in italics below.

Pronoun            Nnọchiaha (Examples: Him/Ya, ; her/ya, ; we, our/anyị;)

John/Mary has arrived       John/ Mary a biala

He/She has arrived           biala.

Give John/Mary food         Nye John/Mary nri

Give him/her food             Nye ya nri

Our family is happy            Ezi nna ụlọ anyị nwere obi an?ụri

We are happy                    Anyị nwere obi an?ụri

Our food is tasty                Nri anyị dịụtọ3. THE VERB ( Ngwa ):   A verb is a word that expresses action or helps to make a statement-they are shown in italics below.

Verb                                          Ngwa (Examples: killed/Gburu; fly away/fepụ; dance /gbaa egwu)

The hunter killed a large deer               Dinta ahụ gburu nnukwu ele

Release the bird so it can fly away       Hapụ nnụnụ ahụ, ka o fepụ

Come and dance                                 Bia gbaa egwu 
     Admin Mail                                                                                                                                         Admin Office